Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor het hele gezin

Eindejaarstips 2011 voor woning, belasting en meer

woensdag, 21 december 2011

Eindejaarstips over de auto, de eigen woning, sparen en beleggen, schenken en giften kunt u lezen in de eindejaarstips.
1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid
Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven? U wordt dan per 1 januari 2012 als fiscale partner aangemerkt. De reden voor deze wijziging is dat ongehuwd samenwonende partners meer voordelen genieten dan ouders die wel als partner worden aangemerkt. Het voordeel zit in de kindgerelateerde faciliteiten, met name bij kinderen tot 18 jaar. Denk hierbij aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting en toeslagen zoals het kindgebonden budget.

Let op
Alleen nog in 2011 heeft u mogelijk als ongehuwd samenwonenden met minderjarige kinderen in het gezin uit een andere relatie, de ‘samengestelde gezinnen’, een onbedoeld financieel voordeel ten opzichte van andere gezinnen met kinderen. Indien u kunt aantonen dat u op zakelijke basis een deel van de woning huurt van de ander, wordt u niet als fiscale partner aangemerkt!

2. Betaal uw lijfrentepremie 2011 uiterlijk 31 december!
Wilt u nog in 2011 gebruikmaken van de aftrek voor lijfrentepremie, dan dient u deze ook in 2011 te betalen. U heeft niet meer de mogelijkheid om de eventueel voor 1 april 2012 betaalde lijfrentepremie alsnog in 2011 als aftrekpost te claimen.

Let op
Controleer uw lijfrentepolis op de vervaldatum van uw jaarpremie. Wijzig – indien nodig – de premievervaldatum!

3. Schaf voor 1 juli 2012 zuinige leaseauto aan
Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s gewijzigd. De aan de bijtelling gekoppelde CO2-waarden worden verder aangescherpt. Kort samengevat zijn er twee mogelijke situaties:

* U schaft voor 1 juli 2012 een zuinige auto aan.

In dit geval blijft u profiteren van de lage bijtelling van 14% of 20% indien de auto vóór 1 juli voor het eerst op naam is gesteld en onafgebroken vóór en vanaf 1 juli 2012 ter beschikking staat. Zolang de auto maar niet van eigenaar verandert dan wel aan dezelfde persoon ter beschikking blijft staan, blijft de lage bijtelling van toepassing.

* U schaft na 1 juli 2012 een zuinige auto aan.

In deze situatie kunt u gedurende 60 maanden profiteren van de lage bijtelling. Na de periode van 60 maanden geldt voor u het bijtellingspercentage volgens de criteria die op dat moment zullen gelden.

Let op
Bent u van plan een zuinige auto van de zaak aan te schaffen? Wij adviseren u dit te doen voor 1 juli 2012. Het krijgen van een auto op kenteken kan enige tijd duren. Zorg er dus voor dat u uw auto voor 1 juli 2012 op kenteken krijgt. De regeling is overigens complex van aard en bevat diverse bijzondere bepalingen die in uw specifieke geval wel of niet van toepassing kunnen zijn!

4. Bespaar overdrachtsbelasting bij doorverkoop bestaande woning
Als u een woning heeft gekocht en deze binnen zes maanden doorverkoopt, dan is bij de tweede overdracht alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. De termijn van maximaal zes maanden is voor 2011 opgerekt naar twaalf maanden. Koopt u een huis op 1 januari 2012 of later, dan is de oude termijn van zes maanden weer van toepassing.

Let op
Mocht u dit jaar een woning hebben gekocht en deze willen doorverkopen, dan kunt u gedurende twaalf maanden na aankoop van de woning profiteren van deze tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting.

5. Overdrachtsbelasting verlaagd
Met ingang van 15 juni 2011 kunt u profiteren van het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting bij het verkrijgen van een woning. De overdrachtsbelasting voor woningen is (tijdelijk) verlaagd van 6% naar 2%.

Let op
De verlaging van overdrachtsbelasting is tijdelijk en vervalt per 1 juli 2012. Het is dus interessant om voor die tijd een huis te kopen.

6. Controleer op lagere WOZ-waarde in 2012
In deze tijd van economische recessie kan het zijn dat uw woning een veel lagere waarde heeft in het economisch verkeer dan de waarde die in de WOZ-beschikking is opgenomen. U kunt tegen de WOZ-beschikking bezwaar maken. De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking hebben ontvangen.

Tip
Is uw WOZ-waarde volgens u te hoog, maak dan binnen zes weken bezwaar. Op het moment dat u bezwaar maakt, mag de WOZ-beschikking nog niet definitief vaststaan.

7. Houd 1 peildatum in box 3 bij in 2011
Per 1 januari 2011 geldt als peildatum voor de vaststelling van uw box 3- inkomen, enkel nog 1 januari van elk kalenderjaar. Voor 2011 hoeft u uw bezittingen en schulden dan alleen nog op de peildatum 1 januari 2011 vast te stellen.

Tip
Bent u voornemens om uw eigen woning te verkopen en heeft u de mogelijkheid om de verkoop uit te stellen tot na 1 januari 2012? De gerealiseerde meerwaarde (netto verkoopsom na aflossing van de woning drukkende lasten) maakt dan geen deel uit van uw box 3-vermogen en valt dan onder de vermogensrendementsheffing. U bespaart dan netto 1,2% van de ontvangen koopsom. Bij een gerealiseerde meerwaarde van € 200.000 bespaart u toch al snel € 2.400 netto!

8. Vraag zakelijke rente voor lening aan uw kind
Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming. Voor de ouder vormt de lening een bezitting in box 3 waarover 1,2% belasting verschuldigd is (30% van 4%), maar voor het kind is de lening voor een eigen woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box 1-inkomen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de ouder 4% rendement haalt over de lening aan het kind (rendementspercentage box 3). Als de ouder een hoger percentage dan 4% in rekening brengt aan het kind, heeft dit bij de ouder geen gevolgen voor de belastingheffing. Bij het kind is het hogere percentage in box 1 tegen het progressieve tarief aftrekbaar. De ouder kan de hogere rente door middel van schenkingen eventueel weer aan het kind terugschenken. Zorg er wel voor dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek. In geval van een lening met een rentepercentage beneden de 6%, is over het verschil tussen de (niet-bedongen) rente en 6%-rente in beginsel jaarlijks schenkbelasting verschuldigd.

Let op
De afgesproken rente tussen ouder en kind dient wel zakelijk (6%) te zijn. Het verschil tussen 6% en de (niet-)bedongen rente vormt een belastbare schenking. De afgesproken rente tussen ouder en kind dient wel zakelijk (6%) te zijn. Het verschil tussen 6% en de (niet) bedongen rente vormt een belastbare schenking. Voorzover de jaarlijkse vrijstelling wordt overschreden kan daardoor schenkbelasting zijn verschuldigd.

9. Levensloopregeling: saldo van € 3000 op 31 december
De levensloopregeling komt per 1 januari 2012 te vervallen; het vitaliteitssparen komt er in 2013 voor in de plaats. Er is een beperkte overgangsregeling. Deze zou eerst alleen voor 58-plussers gelden, maar inmiddels mag iedereen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed heeft van € 3000 of meer, de levensloopregeling continueren. Vanaf 2012 wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Het voordeel van de levensloopregeling is de grotere opbouwmogelijkheid: onder de vitaliteitsregeling kan opbouw plaatsvinden tot maximaal € 20.000, onder de levensloopregeling is dit mogelijk tot 210% van het jaarloon. Daar staat onder meer tegenover dat de vitaliteitsregeling flexibelere opnamemogelijkheden heeft.

Tip
Ga na of continuering van de levensloopregeling in uw geval voordelig is en zorg in dat geval voor een saldo van € 3000 of meer op 31 december 2011!

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.